تبلیغات
آنتی ماسون - احادیثی از امام جعفر صادق(ع)
 
آنتی ماسون
جهان را برای ظهور آماده کنیم
درباره وبلاگ


شاید سوال های زیادی درباره برخی اعداد مانند ۶۶۶ برای شما بوجود امده باشد که اصلا معنی این عدد چیست و چه رابطه ای با شیطان دارد چرا مثلا عدد ۲۲۲ را به شیطان نسبت ندادند؟؟ و واقعا فراماسونری چیست؟می توان گفت این سؤالی است که افراد بسیاری قادر به پاسخ دادن نیستند و یا اطلاعات دقیقی در این رابطه ندارند. این در حالی است که این تشکیلات و اعضای آن، نقش مهمی در تاریخ داشته اند و شناخت این تشکیلات، برای ما مسلمانان امری لازم و ضروری است.سعی از ایجاد این وبلاگ آشناکردن شما با علائم و گروه های شیطان پرست است.

مارا از نظر های خوبتان محروم نسازید.

وبلاگ anti mason در قبال محتوای لینک ها هیجگونه مسئولیتی بر عهده ندارد.لطفا" در صورت مشاهده ی مطالب غیر اخلاقی لینک های سایت به ما اطلاع دهید.

 

مدیر وبلاگ : mm
نویسندگان
چهارشنبه 22 شهریور 1391 :: نویسنده : mm
از دو ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐه ﺑه ھﻢ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ آن ﮐه دﯾﮕﺮی را ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺖ دارد ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ.
اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ، ج 3، ص 193
ھﻤه ﺧﯿﺮ در ﺧﺎﻧه ای ﻧﮭﺎده ﺷﺪه و ﮐﻠﯿﺪش را زھﺪ و ﺑﯽ رﻏﺒﺘﯽ ﺑه دﻧﯿﺎ ﻗﺮار داده اﻧﺪ.
اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ، ج 3، ص 194
ﭼﻮن ﺧﺪا ﺧﯿﺮ ﺑﻨﺪه ای را ﺧﻮاھﺪ او را ﻧﺴﺒﺖ ﺑه دﻧﯿﺎ ﺑﯽ رﻏﺒﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑه دﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﮐﻨﺪ و ﺑه دﻧﯿﺎ ﺑﯿﻨﺎﯾﺶ ﺳﺎزد و ﺑه ھﺮ ﮐه اﯾﻦ ﺧﺼﻠﺘﮭﺎ داده ﺷﻮد ﺧﯿﺮ دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت داده ﺷﺪه.
اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ، ج 3، ص 196
ﭼﻨﺎن از ﺧﺪا ﺑﺘﺮس ﮐه ﮔﻮﯾﺎ او را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ و اﮔﺮ ﺗﻮ او را ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﯽ او ﺗﻮ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ.
اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ، ج 3، ص 110
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯿه اﻟﺴﻼم ﻣﯽ ﻓﺮﻣﻮد: ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎدت ﻋﻔﺖ اﺳﺖ.
اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ، ج 3، ص 125
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ: ﺑﻨﺪه ﻣﻦ ﺑﺎ ﭼﯿﺰی ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮ از اﻧﺠﺎم واﺟﺒﺎت ﺑه ﻣﻦ دوﺳﺘﯽ ﻧﮑﻨﺪ.
اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ، ج 3، ص 129
ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳه دﺳﺘﮫ اﻧﺪ: ﮔﺮوھﯽ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل را از ﺗﺮس ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻋﺒﺎدت ﺑﺮدﮔﺎن اﺳﺖ، ﮔﺮوھﯽ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل را ﺑه طﻤﻊ ﺛﻮاب ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻋﺒﺎدت ﻣﺰدوران اﺳﺖ. دﺳﺘه ای ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل را ﺑﺮای دوﺳﺘﯿﺶ ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻋﺒﺎدت آزادﮔﺎن و ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ.
اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ، ج 3، ص 131
اھﻞ دوزخ از اﯾﻦ رو در دوزخ ﺟﺎودان ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐه ﻧﯿﺖ داﺷﺘﻨﺪ اﮔﺮ در دﻧﯿﺎ ﺟﺎودان ﺑﺎﺷﻨﺪ ھﻤﯿﺸه ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺧﺪا ﮐﻨﻨﺪ و اھﻞ ﺑﮭﺸﺖ از اﯾﻦ رو در ﺑﮭﺸﺖ ﺟﺎودان ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐه ﻧﯿﺖ داﺷﺘﻨﺪ اﮔﺮ در دﻧﯿﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ھﻤﯿﺸه اطﺎﻋﺖ ﺧﺪا ﮐﻨﻨﺪ. ﭘﺲ اﯾﻦ دﺳﺘه و آن دﺳﺘه ﺑه ﺳﺒﺐ ﻧﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺟﺎوداﻧﯽ
ﺷﺪﻧﺪ، ﺳﭙﺲ ﻗﻮل ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ را ﺗﻼوت ﻧﻤﻮد: ﺑﮕﻮ ھﺮﮐﺲ طﺒﻖ طﺮﯾﻘه ﺧﻮﯾﺶ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻓﺮﻣﻮد: ﯾﻌﻨﯽ طﺒﻖ ﻧﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ.
اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ، ج 3، ص 136 - 135
ﭼﻮن ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﻨﺪه ای را دوﺳﺖ دارد و او ﻋﻤﻞ ﮐﻮﭼﮑﯽ اﻧﺠﺎم دھﺪ، ﺧﺪا او را ﭘﺎداش ﺑﺰرگ دھﺪ .
اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ، ج 3، ص 138 
ﺳه ﭼﯿﺰ از ﻋﻼﻣﺎت ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ: ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺧﺪا و ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ دوﺳﺘﺎن و دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا.
اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ، ج 3، ص 192
ھﺮ ﻣﺆﻣﻨﯽ ﺑه ﺑﻼﺋﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﻮد و ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ، اﺟﺮ ھﺰار ﺷﮭﯿﺪ ﺑﺮای اوﺳﺖ.
اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ، ج 3، ص 146
ﺳﻠﯿﻤﺎن دﯾﻠﻤﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: ﺑه اﻣﺎم ﺻﺎدق - ﻋﻠﯿه اﻟﺴﻼم - ﻋﺮض ﮐﺮدم ﻓﻼﻧﯽ در ﻋﺒﺎدت و دﯾﺎﻧﺖ و ﻓﻀﯿﻠﺖ ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن اﺳﺖ. ﻓﺮﻣﻮد: ﻋﻘﻠﺶ
ﭼﮕﻮﻧه اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻤﯽ داﻧﻢ. ﻓﺮﻣﻮد: ﭘﺎداش ﺑه اﻧﺪازه ﻋﻘﻞ اﺳﺖ.
اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ، ج 1، ص 12
ﻋﺎﻗﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺧﻮش ﺧﻠﻖ ﺗﺮﯾﻦ آﻧﮭﺎﺳﺖ.
اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ، ج 1، ص 27
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا(ص) ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ: ﻣﺎ ﮔﺮوه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﻣﺄﻣﻮرﯾﻢ ﮐه ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑه اﻧﺪازه ﻋﻘﻞ ﺧﻮدﺷﺎن ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ.
اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ، ج 1، ص 27
اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﮔﻮﯾﺪ ﺑه ﺣﻀﺮت ﺻﺎدق - ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻼم - ﻋﺮض ﮐﺮدم: ﻣﺮدی ھﺴﺖ ﻋﺎﻗﻞ ﮐه ﮔﺮﻓﺘﺎر وﺳﻮاس در وﺿﻮ و ﻧﻤﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ: ﻓﺮﻣﻮد ﭼه ﻋﻘﻠﯽ ﮐه ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮی ﺷﯿﻄﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ ﮔﻔﺘﻢ: ﭼﮕﻮﻧه ﻓﺮﻣﺎن ﺷﯿﻄﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟ ﻓﺮﻣﻮد از او ﺑﭙﺮس وﺳﻮﺳه ای ﮐه ﺑه او دﺳﺖ ﻣﯽ دھﺪ از ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻗﻄﻌﺎ ﺑه ﺗﻮ ﺧﻮاھﺪ ﮔﻔﺖ از ﻋﻤﻞ ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ.
اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ، ج 1، ص 13
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا(ص) ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ: ای ﻋﻠﯽ ھﯿﭻ ﺗﮭﯿﺪﺳﺘﯽ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ از ﻧﺎداﻧﯽ و ھﯿﭻ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻮدﻣﻨﺪﺗﺮ از ﻋﻘﻞ ﻧﯿﺴﺖ.
اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ، ج 1، ص 30
ﻣﯿﺎن اﯾﻤﺎن و ﮐﻔﺮ ﻓﺎﺻﻠه ای ﺟﺰ ﮐﻢ ﻋﻘﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ.ﻋﺮض ﺷﺪ: ﭼﮕﻮﻧه ای ﭘﺴﺮ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ؟ ﻓﺮﻣﻮد: ﺑﻨﺪه ﺧﺪا در ﺣﺎﺟﺖ ﺧﻮد ﻣﺘﻮﺟه ﻣﺨﻠﻮق ﻣﯽ ﺷﻮد،
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐه اﮔﺮ ﺑﺎ ﺧﻠﻮص ﻧﯿﺖ ﻣﺘﻮﺟه ﺧﺪا ﺷﻮد آن ﭼه ﺧﻮاھﺪ در ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ از آن وﻗﺖ ﺑه او رﺳﺪ.
اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ، ج 1، ص 33 – 32
ﭼﻮن ﺧﺪا ﺧﯿﺮ ﺑﻨﺪه ای ﺧﻮاھﺪ، او را در دﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﮐﻨﺪ.
اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ، ج 1، ص 39
ﮐﺴﺐ داﻧﺶ واﺟﺐ اﺳﺖ.
اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ، ج 1، ص 35
ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐه ﺑﺮای ﺧﺪا از ﺑﺮادرش دﯾﺪن ﮐﻨﺪ، ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ﻣﺮا دﯾﺪن ﮐﺮدی و ﺛﻮاﺑﺖ ﺑﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ و ﺑه ﺛﻮاﺑﯽ ﺟﺰ ﺑﮭﺸﺖ ﺑﺮاﯾﺖ ﺧﺮﺳﻨﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ.
اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ، ج 3، ص 255
ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺼﺎﻓﺤه ﮐﻨﯿﺪ، زﯾﺮا ﻣﺼﺎﻓﺤه ﮐﯿﻨه را ﻣﯽ ﺑﺮد.
اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ، ج 3، ص 264
از ﺟﻤﻠه دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ﺗﺮﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﻧﺰد ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺷﺎدی رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺑه ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ و ﺳﯿﺮ ﮐﺮدن او از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ، ﯾﺎ رﻓﻊ ﮔﺮﻓﺘﺎری او ﯾﺎ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪھﯿﺶ.
اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ، ج 3، ص 276
ﺳﺪﯾﺮ ﮔﻮﯾﺪ: ﺑه اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﯿه اﻟﺴﻼم ﻋﺮض ﮐﺮدم: آﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺪرش را ﭘﺎداش دھﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد: ﭘﺎداﺷﯽ ﺑﺮای ﭘﺪر ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ در دو
ﺻﻮرت: ﭘﺪر ﺑﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺴﺮ او را ﺑﺨﺮد و آزاد ﮐﻨﺪ، ﭘﺪر ﺑﺪھﯽ داﺷﺘه ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺴﺮ آن را ﺑﭙﺮدازد.
اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ، ج 3، ص 237
ﺷﺮاﻓﺖ ﻣﺆﻣﻦ ﺑه ﺷﺐ زﻧﺪه داری و ﻋﺰﺗﺶ ﺑه ﺑﯽ ﻧﯿﺎزی از ﻣﺮدم اﺳﺖ.
اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ، ج 3، ص 218
ﺑه اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻼم ﻋﺮض ﺷﺪ ﮐﺪام اﻋﻤﺎل ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد: ﻧﻤﺎز در وﻗﺖ و ﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﺟﮭﺎد در راه ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل.
اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ، ج 3، ص 231
دﻧﯿﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آب درﯾﺎﺳﺖ ﮐه ھﺮ ﭼه ﺷﺨﺺ ﺗﺸﻨه از آن ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﺎﻣﺪ، ﺗﺸﻨﮕﯿﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد ﺗﺎ او را ﺑﮑﺸﺪ.
اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ، ج 3، ص 205
ھﺮ ﮐه ﺑه ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎده از ﺧﺪا راﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺪا ھﻢ ﺑه ﻋﻤﻞ اﻧﺪک او راﺿﯽ ﺷﻮد.
اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ، ج 3، ص 207
ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ﻣﺎﯾه ﺗﻘﺮب ﺑه ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺸﻤﺎر، اﮔﺮ ﭼه ﭘﺎره ﺧﺮﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ، ج 3، ص 212
اﮔﺮ ﻣﺆﻣﻦ ﭘﺎداﺷﯽ را ﮐه ﺑﺮای ﻣﺼﯿﺒﺖ ھﺎ دارد ﺑﺪاﻧﺪ، آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐه او را ﺑﺎ ﻗﯿﭽﯽ ﺗﮑه ﺗﮑه ﮐﻨﻨﺪ.
اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ، ج 3، ص 354
از ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ: ﮐﻔﺎره ﻏﯿﺒﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد: ﺑﺮای آن ﮐﺲ ﮐه ﻏﯿﺒﺘﺶ ﮐﺮدی ھﺮ زﻣﺎن ﺑه ﯾﺎدش اﻓﺘﺎدی از ﺧﺪا طﻠﺐ آﻣﺮزش ﮐﻨﯽ
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 1 مهر 1396 01:24 ب.ظ
Please let me know if you're looking for a author for your blog.
You have some really great posts and I believe
I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I'd love
to write some material for your blog in exchange for a link back
to mine. Please send me an e-mail if interested.
Many thanks!
چهارشنبه 31 خرداد 1396 06:32 ب.ظ
Sweet blog! I found it while surfing around on Yahoo News.

Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?
I've been trying for a while but I never seem to get there!
Thank you
دوشنبه 1 خرداد 1396 10:40 ب.ظ
Hi, I think your blog might be having browser compatibility issues.
When I look at your website in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.

I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, excellent blog!
چهارشنبه 30 فروردین 1396 03:46 ق.ظ
Superb, what a webpage it is! This weblog presents helpful information to us,
keep it up.
شنبه 19 فروردین 1396 09:53 ب.ظ
I’m not that much of a online reader to be honest but
your sites really nice, keep it up! I'll go ahead and
bookmark your website to come back later on. Many thanks
جمعه 18 فروردین 1396 02:38 ب.ظ
Remarkable issues here. I'm very happy to look your article.
Thank you so much and I am looking ahead to touch you. Will you kindly drop
me a mail?
جمعه 11 فروردین 1396 03:01 ب.ظ
Good day! This is my first visit to your blog!
We are a team of volunteers and starting a new project
in a community in the same niche. Your blog provided us useful information to work on. You have done a wonderful job!
چهارشنبه 22 شهریور 1391 09:23 ب.ظ
باید قدر چیزی که با رنج بسیار به دستمون رسیده رو بدونیم و پشتیبان ولایت فقیه باشیم.
چهارشنبه 22 شهریور 1391 09:53 ق.ظ
مطالبتون عالین
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :